Grupa Azoty podała wstępne dane o wolumenach produkcji we wrześniu 2023 r Puls Biznesu pb.pl

Wypracowano przychody na poziomie 6,4 mld zł (wzrost o 38,5 proc. r/r) i marżę EBITDA na poziomie 12,1 proc. Udział tego segmentu w całości osiąganych przychodów Grupy kształtował się na poziomie 26 proc., a jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 3,1 pp. Sprzedaży produktów segmentu “Chemia” stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Spółka przypomina, że jej przyszłe wyniki mogą zostać obciążone skutkami częściowego ograniczenia produkcji w Grupie Azoty, w Zakładach Azotowych w Puławach i w Kędzierzynie, wprowadzonymi w trzecim kwartale w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego. W segmencie Tworzywa w drugim kwartale 2022 roku odnotowano rdr wzrost cen głównych surowców produkcyjnych, tj.

Pozytywny wpływ na wyniki miały z kolei osiągane poziomy cen produktów końcowych w kluczowych segmentach biznesowych. W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2022 roku odnotowano w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost cen głównych surowców produkcyjnych, tj. Benzenu i fenolu odpowiednio o 18% i 24%, przy jednoczesnym wzroście cen wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu. Wolumen sprzedaży poliamidu był nieznacznie niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym, co było spowodowane trudnościami z dostępnością półprzewodników oraz innych komponentów, nieodbudowaną po okresie pandemii COVID-19. Skutkowało to czasowymi ograniczeniami i włączeniami produkcji u końcowych odbiorców. Stabilny, duży popyt utrzymywał się w sektorze opakowań.

 • Konsensus PAP Biznes, składający się z pięciu prognoz analityków biur maklerskich, zakładał, że w drugim kwartale 2022 roku Grupa Azoty będzie miała 705,7 mln zł zysku netto, 1,15 mld zł EBITDA, 963,1 mln zł EBIT oraz 6,14 mld zł przychodów.
 • To nawóz globalny, który ma duży wpływ na notowania innych nawozów azotowych.
 • Według szacunkowych danych, Grupa Azoty zanotowała w I kwartale 2022 r.
 • Wpływ na segment Agro miały także ograniczenia importowe na nawozy produkowane w Rosji, jako skutek sankcji nałożonych w związku ze zbrojną agresją na Ukrainę, a także ograniczenia lub wyłączenia produkcji nawozów u europejskich konkurentów Grupy.

W Segmencie Chemia odnotowano wzrost cen produktów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Największa dynamika wzrostu cen produktów segmentu dotyczyła NOXy, melaminy, mocznika na cele techniczne i siarki. Intensywny wzrost cen siarki to konsekwencja wzrostu cen ropy naftowej oraz problemów logistycznych związanych z rosyjskimi portami i ograniczeniami w dostawach przez porty Morza Czarnego. W Segmencie Chemia w II kwartale 2022 roku odnotowano r/r wzrost cen wszystkich produktów, przy spadku wolumenu sprzedaży większości z nich. Dynamika wzrostu cen surowców do produkcji chemikaliów miała silne przełożenie na wzrosty cen produktów, co powodowało osłabienie popytu.

Grupa Azoty miała 853,59 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Kontynuujemy realizację projektów w ramach strategii Grupy Azoty w perspektywie
do 2030 roku. Zmiany makroekonomiczne i koniunkturalne, które obserwujemy od czasu
publikacji strategii, dodatkowo wzmocniły przesłanki do jej realizacji – przede
wszystkimi w obszarze transformacji klimatyczno-energetycznej oraz dekarbonizacji. Zielone Azoty pozostaje naszym
priorytetem, co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności w coraz
bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym. Istotnym wzmocnieniem dla naszego
biznesu, jak również realizowanej strategii dywersyfikacji będzie uruchamiana w tym roku flagowa inwestycja Grupy, czyli Polimery Police. Dążymy do utrzymania
silnej pozycji rynkowej w poszczególnych segmentach, stąd aktywnie reagujemy na
wszelkie zmiany w otoczeniu biznesowym i dostosowujemy nasze działania do
bieżącej sytuacji.

Pierwsza połowa tygodnia na rynkach finansowych przebiega w dobrych nastrojach. Wszystko przez spadek oczekiwań dotyczących jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych przez Fed przed końcem roku. To nawóz globalny, który ma duży wpływ na notowania innych nawozów azotowych. W
segmencie Tworzywa wolumen sprzedaży był na zbliżonym wskaźnik sygnału forex prostszy trend do ubiegłorocznego
poziomie. Segment tworzywa odnotował wzrost produkcji poliamidu do 8 tys. Spółka wskazała, że oprócz zmiany paliwa z oleju opałowego na gaz, suszarnia wraz z nową komorą spalania pozwolą także obniżyć koszty remontów instalacji produkcyjnej oraz ograniczą przestoje remontowe i technologiczne.

 • Konsekwentnie realizujemy w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej projekty, dzięki którym będziemy mogli ograniczać ślad węglowy naszych produktów.
 • Wynikało to przede wszystkim z opisanej przy Segmencie Agro awarii kotłów energetycznych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
 • To, co kluczowe – wypracowana stabilna
  sytuacja finansowa pozwala Grupie Kapitałowej mierzyć się z aktualnymi
  wyzwaniami, które dotyczą całej europejskiej branży nawozowo-chemicznej.
 • I okresowym wstrzymaniu produkcji bieli tytanowej, NOXy i mocznika na cele
  techniczne.

Pomimo skomplikowanej sytuacji w otoczeniu
rynkowym, trzeci rok z rzędu nakłady inwestycyjne Grupy Azoty przekroczyły 2,5
mld zł, na co istotnie wpłynęła realizowana zgodnie z harmonogramem inwestycja
Polimery Police – mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Grupy Azoty S.A. W Segmencie Agro w I kwartale 2022 roku odnotowano wzrost cen niemal wszystkich surowców do produkcji (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego). Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie podlegały bardzo dynamicznym
zmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 345
EUR/MWh. W związku z obserwowanym w III kwartale trendem wzrostowym i późniejszym, w IV kwartale, trendem spadkowym cen gazu ziemnego, w okresie
od sierpnia do października 2022 roku w trzech kluczowych spółkach Grupy
Azoty wstrzymano lub ograniczono produkcję nawozów azotowych. W całym roku
obserwowano zachwianie równowagi popytowo-podażowej, w głównej mierze
spowodowanej sytuacją gospodarczą Europy wynikającą z agresji Rosji wobec
Ukrainy.

Grupa Azoty zwiększyła zysk dziesięciokrotnie

Z kolei w segmencie “Tworzywa” przychody wyniosły 2 mld zł i stanowiły 8,4 proc. Wartość przychodów segmentu uległa zwiększeniu w porównaniu do 2021 r. O 13,9 proc., natomiast jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 3,1 pp. Przychodów ze sprzedaży zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Chemia

W segmencie Tworzywa w II kwartale 2022 roku odnotowano w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost cen głównych surowców produkcyjnych, tj. Benzenu i fenolu odpowiednio o 18 i 24 proc., przy jednoczesnym wzroście cen wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu. 2022 roku Grupa Azoty mierzyła się z wysokimi i
dynamicznie zmieniającymi się cenami surowców do produkcji, głównie gazu
ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu oraz propylenu. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz presji surowcowej, Grupa
Azoty osiągnęła dobre wyniki finansowe dzięki utrzymaniu produkcji
nawozów na maksymalnym dostępnym poziomie przez cały pierwszy kwartał r., co jednocześnie pozwoliło zabezpieczyć pełną dostępność nawozów
na rynku krajowym. Podobnie jak w IV kwartale 2021 roku, pozytywny
wpływ na wyniki I kwartału br. Miała również konsekwentna dywersyfikacja
biznesów, dzięki której Grupa Azoty osiągnęła bardzo dobre wyniki
wypracowane w segmentach pozanawozowych – Chemii i Tworzywach,
podkreślono w komunikacie.

Porównując rok do roku, notujemy wyraźny wzrost zamówień, mamy więc spory potencjał wzrostu przychodów – wskazuje Jędrzej Kowalewski, prezes Scanway. Przypomniano, że dekarbonizacja i ograniczenie poziomu prognoza ekonomiczna dla 6 września-forex emisji gazów cieplarnianych to kluczowe założenia strategii Zielone Azoty do 2030 r. “Umożliwi ona znaczące zmniejszenie emisji CO2 o około MgCO2/rok oraz SO2 o około 15 MgSO2/rok” – wskazano.

Zysk operacyjny wyniósł 1 155,15 mln zł wobec 213,43 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka podała też, że należy uwzględnić pogorszenie sytuacji w otoczeniu, w jakim funkcjonuje, związane z osłabieniem popytu wynikającym z inflacji oraz wzrostu stóp procentowych. Spółka podkreśliła, że w ostatnim tygodniu września, Grupa Azoty ZAK przywróciła produkcję kwasu azotowego oraz nawozów mineralnych wdzięczność nieskończona (dar. bk) warto przyjrzeć się dobrym wartościom akcji – wiadomości handlowe na żywo na minimalnych obciążeniach instalacji, a obecnie trwa uruchamianie kolejnych instalacji produkcyjnych oraz ich stopniowe dociążanie do pełnych zdolności. Z kolei w ramach prac badawczo-rozwojowych Grupa Azoty pracuje nad zagospodarowaniem składowisk fosfogipsu m.in. W zakresie wykorzystania fosforu zawartego w odcieku jako surowiec do produkcji nawozów, podano także.

Wpływ na sytuację rynkową melaminy miał dobiegający końca okres obowiązywania ceł antydumpingowych na przywóz melaminy z Chin do Unii Europejskiej. W przypadku siarki wzrost cen był konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę i ograniczeń podażowych ze względu na odcięcie kanałów dystrybucyjnych z Rosji i Kazachstanu. Wzrost ilości sprzedaży odnotowano głównie w przypadku mocznika na cele techniczne i alkoholi OXO. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 22,0%. W segmencie Tworzywa odnotowano wzrost przychodów (z 387 mln zł do 631 mln zł, tj. o 63,0% r/r) z przełożeniem na dodatnią marżę EBITDA (wzrost z 4,1% do 10,9%). W Segmencie Tworzywa odnotowano wzrost cen surowców produkcyjnych (benzen, fenol) oraz cen produktów.

Propozycje WHO dot. ograniczenia promocji wyrobów tytoniowych idą za daleko

W Segmencie Chemia w II kwartale 2022 roku odnotowano r/r wzrost cen wszystkich produktów, przyspadku wolumenu sprzedaży większości z nich. W segmencie Chemia w drugim kwartale 2022 roku odnotowano r/r wzrost cen wszystkich produktów, przy jednoczesnym spadku wolumenu sprzedaży większości z nich. Kluczowy wpływ na wyniki Grupy Azoty w I kwartale 2022 roku miały znacząco wyższe ceny kluczowych surowców produkcyjnych, w tym gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu oraz propylenu. Co istotne, obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym, Grupa Azoty kontynuowała w I kwartale działania rozpoczęte w drugiej połowie 2021 roku, których celem było przekierowanie produktów na rynek krajowy, kosztem dostaw na rynki zagraniczne.

Grupa
Azoty odnotowała w I kwartale 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży
na poziomie 6,83 mld zł (zwiększenie o 3,47 mld zł w porównaniu z rokiem
wcześniejszym) oraz wynik EBITDA w wysokości 1,33 mld zł (wzrost o 930 mln zł r/r),
osiągając marżę EBITDA na poziomie 19,6% (wyższą o 7,6 pp. r/r). Osiągnięty w I kwartale 2022 roku zysk netto wyniósł
882 mln zł i był o 796 mln zł wyższy w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego. W segmencie Agro drugi kwartał 2022 roku był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów. Z kolei negatywnie wpłynęły rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, produktów chemicznych oraz tworzyw. Uwzględniając powyższe informacje bardzo istotne okazuje się jednak odniesienie do danych z roku ubiegłego… Wiele mówi się bowiem o rekordowych zyskach spółek skarbu państwa. Spadek zysku netto w III kwartale 2022 roku nie niweluje owego zjawiska.

Przechodząc do porównania… W roku 2021 Grupa Azoty osiągnęła w przeciągu pierwszych 9 miesięcy zysk netto na poziomie 268 mln zł. Aktualnie, tak jak podaje sama spółka, zysk netto w okresie od stycznia do września 2022 roku wyniósł mln zł… Tak więc, producent nawozów wypracował zysk netto wyższy o niemalże 500%. Fakt ten jest zadziwiający… Wielu producentów zwraca uwagę na to, że nie zgrywa się to z zapewnieniami odnośnie tego, że ceny nawozów wynikają z rekordowo wysokich kosztów produkcji. W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Azoty mierzyła się z wysokimi i dynamicznie zmieniającymi się cenami surowców do produkcji, głównie gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu oraz propylenu. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz presji surowcowej, Grupa Azoty osiągnęła dobre wyniki finansowe dzięki utrzymaniu produkcji nawozów na maksymalnym dostępnym poziomie przez cały pierwszy kwartał 2022 r., co jednocześnie pozwoliło zabezpieczyć pełną dostępność nawozów na rynku krajowym.

Należy podkreślić, że w przypadku nawozów azotowych ograniczenia produkcji dotyczyły całego europejskiego rynku, a Grupa Azoty wstrzymała pracę instalacji produkcyjnych jako jeden z ostatnich producentów w Unii Europejskiej. Obserwowane w drugiej części raportowanego kwartału odwrócenie trendów i spadki cen surowców pozwoliły w październiku na przywrócenie produkcji. Co ważne, w przypadku segmentu Agro – po wznowieniu produkcji – nawozy oferowane są w najniższych cenach w Unii Europejskiej. Kluczowy negatywny wpływ na wyniki Grupy Azoty miały wysokie ceny surowców produkcyjnych oraz ograniczenia produkcji i wynikające z nich niższe wolumeny sprzedaży […] – mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Wyniósł 158,37 mln zł wobec 25,21 mln zł zysku rok wcześniej. Grupa Azoty odnotowała 853,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. Wobec 87,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *